Imate savršen komad zemljišta i voljeli biste da sagradite porodični dom? Prije nego što gradnja počne, znate da je pred vama dug administrativni put.

U banjalučkoj Gradskoj upravi raspitali smo se šta je sve potrebno za dobijanje građevinske dozvole. Ovih osam koraka pomoći će vam da do nje što prije dođete kako bi i gradnja ubrzo počela.

Da biste gradili novi dom, osnov koji će nadležnima poslužiti za donošenje valjanog rješenja su zoning plan, zoning plan područja posebne namjene, regulacioni plan, urbanistički projekat i plan parcelacije.

Ipak, ne očajavajte jer ovo ne mora da bude tačka na vašu želju. Ako lokacija na kojoj želite da gradite nije obuhvaćena nijednim od ovih planskih dokumenata, lokacijski uslovi se izrađuju na osnovu Prostornog plana grada i stručnog mišljenja projektne kuće koja ima odgovarajuću licencu.

Prvi korak: Uvid u prostorno-plansku dokumentaciju 

Ovo možete provjeriti u Odjeljenju za prostorno uređenje banjalučke Gradske uprave. Na osnovu vašeg zahtjeva, uz koji ste priložili kopiju katastarskog plana, dobićete izvod iz prostorno- planske dokumentacije.

Drugi korak: Izrada urbanističko – tehničkih uslova

Sada počinje izrada urbanističko – tehničkih uslova. Ovo, po sopstvenom izboru, povjeravate projektnoj kući koja ima odgovarajuću licencu za izradu dokumenata prostornog uređenja. Za objekte površine do 400 m2 urbanističko tehničke uslove radi Odjeljenje za prostorno uređenje uprave grada.

Treći korak: Lokacijski uslovi

Lokacijski uslovi zapravo određuju uslove za projektovanje i građenje. Uz zahtjev za izdavanje ovog dokumenta morate da priložite tri primjerka urbanističko – tehničkih uslova, kopiju katastarskog plana, saglasnosti na lokaciju predviđene urbanističko – tehničkim uslovima, dokaz o legalnosti matičnog objekta ako je riječ o dogradnji, nadogradnji ili promjeni namjene već izgrađenog objekta.

Četvrti korak: Rješavanje imovinskih odnosa

Lokacijskim uslovima definisana je građevinska parcela objekta kojeg želite da gradite. Oni su zapravo osnov za eventualno rješavanje imovinsko – pravnih odnosa na parceli. Dokazi koji su vam potrebni prilikom dokazivanja da nema sporova su: izvod iz javne evidencije o nepokretnostima sa upisanim pravom svojine i posjeda, ugovor ili odluka nadležnog organa pogodna kao osnov za sticanje prava vlasništva ili prava građenja ili ugovor o zajedničkom građenju zaključen sa vlasnikom zemljišta ili nekretnine.

Ako bi vaša kuća trebalo da bude sagrađena na poljoprivrednom zemljištu, onda računajte da tu parcelu morate da “pretvorite” u građevinsku, a u skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu RS. Uz taj zahtjev prilažete lokacijske uslove, zemljišno – knjižni izvod, posjedovni list, kopiju katastarskog plana. Poljoprivrednu saglasnost izdaće vam Odjeljenje za privredu.

Peti korak: Izrada tehničke dokumentacije

Došli smo do zanimljivijeg dijela – izrade projektne dokumentacije. Eto posla za arhitekte. Vodite računa da glavni projekat mora da sadrži arhitektonski projekat, građevinski projekat i projekte instalacija.

Šesti korak: Revizija tehničke dokumentacije

Nakon izrade projekta, slijedi revizija. Ovaj posao možete da povjerite firmi ovlaštenoj za izradu tehničke dokumentacije. Za revizijom nema potrebe kada su u pitanju objekti površine do 200 m2 i za objekte za koje nije potrebno pribaviti građevinsku dozvolu.

Sedmi korak: Rješenje o naknadama

Prije izdavanja građevinske dozvole moraćete da platite naknadu za uređenje gradskog građevinskog zemljišta i rentu. Uz ovaj zahtjev moraćete da priložite lokacijske uslove sa urbanističko-tehničkim uslovima, glavni projekat (arhitektonsku fazu), izvještaj o reviziji tehničke dokumentacije, dokaz o legalnosti objekata. Ako gradsko građevinsko zemljište, na kojem planirate gradnju, nije opremljeno komunalnom infrastrukturom, podnosite i prijedlog o finansiranju opremanja zemljišta vlastitim sredstvima. Rješenje o troškovima izdaje Odjeljenje za komunalne poslove.

Osmi korak: Rješenje o građevinskoj dozvoli

Rješenjem o građevinskoj dozvoli dobili ste pravo građenja. Uz zahtjev za izdavanje građevinske dozvole moraćete da priložite lokacijske uslove, urbanističko-tehničke uslove, kopiju katastarskog plana sa formiranom građevinskom parcelom, dokaz o riješenim imovinsko – pravnim odnosima, glavni projekat u tri primjerka, izvještaj o reviziji, saglasnosti nadležnih komunalnih institucija na projektnu dokumentaciju, poljoprivrednu saglasnost, rješenje o utvrđivanju visine naknade za uređenje gradskog građevinskog zemljišta i rente i dokaz o uplati u iznosu od 0,3 odsto od predračunske vrijednosti građevinskih radova za finansiranje poslova katastra nepokretnosti.

Računajte da će vam za cijelu administraciju biti potrebno nekoliko mjeseci. Naoružajte se strpljenjem i neka gradnja počne!

Podijeli ovo